Form Ý kiến Người dùng

Bản khảo sát này không nên tốn ít hơn năm phút

Bạn có đang sử dụng Odoo hàng ngày? *

Which modules are you using/testing? *


What do you think about the documentation available on doc.odoo.com? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
It is up-to-date
It helps in the beginning
I use the contextual help in Odoo
e
It is clear

What do you think about the process views of Odoo, available in the web client ? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Chúng giúp người dùng mới hiểu được Odoo
They are clean and correct
They are useful on a daily usage
Một tiến trình xử lý (process) được xác định cho tất cả quy trình doanh nghiệp
It's easy to find the process you need

Bạn có gợi ý nào về việc làm thế nào để cải tiến giao diện xử lý không?

What do you think about the structure of the menus? *

What do you think about the groups of users? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
The security rules defined on groups are useful
Those security rules are standard and can be used out-of-the-box in most cases
The 'Usability/Extended View' group helps in daily work
The 'Usability/Extended View' group hides only optional fields
Các nhóm được thiết lập cho các hạng mục trình đơn không thích đáng

What do you think about the structure of the menus? *

Bạn nghĩ gì về đồ thuật cấu hình? *

Hoàn toàn không đồng ýKhông đồng ýĐồng ýHoàn toàn đồng ý
Descriptions and help tooltips are clear enough
Đồ thuật cấu hình có sẵn cho từng thiết lập quan trọng
Extra modules proposed are relevant
Chạy các đồ thuật cấu hình là cách thức tốt để tiết kiệm thời gian

How do you contribute or plan to contribute to Odoo? *

Bạn có để xuất để giúp mọi người đóng góp không?

Bạn có để xuất để thu hút thêm sự đóng góp?


Where do you develop your new features?