Odoo 11 Demo

Tên Đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin